Vektorberechnungen

Vektorprodukt

Vektor aVektor b

Abstand Punkt - Gerade

PunktPunkt der GeradenRichtungsvektor der GeradenAbstand:

Abstand Punkt - Ebene

PunktPunkt der EbeneNormalenvektor der EbeneAbstand:

Winkel zwischen 2 Geraden

Richtungsvektor aRichtungsvektor bWinkel: